Categories
Igbo Language

Numbers In Mozambican Ibo Language

The Mozambican Ibo People speak a version of Igbo language that has been influenced by centuries of interaction with Arab traders.

They are part of the Proto Bantu (Igbo who joined Central and Southern African tribes to form the Bantu civilization).

The Ibo of Mozambique are also known as Chi Mwani, Kimwani, Mwani or Kiwibo.

Today, we bring you their number system. Notice that they use ‘na’ like Nigerian and Equatorial Guinean Igbo.

For instance, 11 is Iri na otu in mainstream Igbo. It is also Kumi na moja in Mozambican Ibo.

They have such numbers like tano (5) which sounds like ano (4), and nane (8) and themanini (30) which sound like itenani (9) in mainstream Igbo language and elfu (1000) which sounds like ofu/otu (1) in mainstream Igbo language.

Here are the numbers in Mozambican Ibo:

moja (1), mbili (2), natu (3), n’né (4), tano (5)

sita (6), saba (7), nane (8), kenda (9)

kumi (10), kumi na moja (11),kumi na mbili (12)

Ishirini (20), thelathini (30), arubaini (40), hamsini (50)

sitini (60), sabini (70), themanini (80), tisini (90)

mia (100), mia mbili (200)

Elfu (1000) elfu mbili (2000)

In coming days, more will be revealed. Subscribe to our site if you don’t want to miss it.

Categories
Igbo Language

120 Mathematical terms translated into Igbo (and a few definitions) – scholti

Below are mathematical terms by scholti of Nairaland. Do you agree?

1 Absolute Value- uru kpamkpam (eteraka etiti ọnụọgụgụ na efu elu akara ọnụọgụgụ.)
2 Addend – nsonye (otu nke ọnụọgụgụ a na-tinye na nsogbu mgbakwunye)
3 Adjacent angles- nsoebe akuku (akuku abuo na-eke oke akuku)
4 Algebraic expression – nkwuputa oguguakara (otu nkwuputa nwere otu maobu purugbanwe karia)
5. Alternate interior angles- Isoro ime akuku
6 Angles – akuku (a kpụrụ mgbe akara abụọ mekọrọ)
7 Angle measure – ituu akuku
8 Area – ogbe
9 Arithmetic mean- ichi-onuogugu agbaetiti
10 Average -agbaetiti
11 bar graph – eseogugu logo
12 Circle graph – eseogugu okiriki
13 Cone – ikoefu
14 Congruent – otunha (enwe otu nhà na ọdịdị)
15 Congruent angles -akuku otunha (akuku abụọ nwere otu nhàra)
16 Consecutive numbers – ọnụọgụgụ sonazu
17 Consecutive integers – ọgụgụdum sonazu
18 Coordinates -nchịkọta
19 Counting -agụta
20 Counting Principle – agụta ekweizizi
21 Counting number-
agụta ọnụọgụgụ
22 Cube – akukuisi
23 Cylinder – okirikiitọ
24 Decimal – nke-iri
25 Decimal places – ebe
nke-iri
26 Degree -ókè
27 Degree measure- ituu ókè
28 Denominator- ọnụọgụgụ
ala/okpuruakara
29 Diameter – ngaime ( ahiri na-ekewa okiriki (circle) na ọkara. Ọ na-aga kpọmkwem site na etiti nke okiriki na-amalite na gwuchaa na nsọtụ nke okiriki.)
30 Difference -ọdi-iche
31 Digit – oguguaka (o so na ìgwè ọgụgụdum sonazu site na 0 rue 9)
32 Dividend – ọgụgụkewara (ọnụọgụgụ a na-ekewa na nsogbu nkewa)
33 Divisibiliy- idinkewa
34 Divisor- nkewaabuọ
35 Equation – nhara (nkwupụta nkaọnụọgụgụ nke na-eji ịrịba-ama hakwa otú na-egosi na nkwupụta nkaọnụọgụgụ abụọ hàra.)
36 Equilateral triangle -=eriri-nha nha-itọ
37 Even number-ọnụọgụgụ ha-otu
38 Exponent-ọnụọgụgụ-elu
39 Factor – nkewahara
40 Fundimental Principal of Counting – Ụkpụrụ nkeisi aguta
41 Graph – eseọgụgụ

See the remaining 80 here